Projekti juhtimine toimus 1. tööpaketi – projekti juhtimine ja koordineerimine raames.

Projekti viisid ellu neli partnerit

Dialoogitegevuste väljatöötamine oli projektis jagatud kolme etappi.

2. tööpakett – dialoogivajaduste hindamine: võrdlev analüüs

Eesmärk oli uurida olemasolevaid dialoogiplatvormide liike ja vorme partnerriikides; analüüsis kombineeriti varasemate uuringute tulemused personaalsete intervjuudega dialoogiplatvormide huvirühmade esindajatega. Peale soodustavate tegurite keskenduti analüüsis ka eri liiki dialoogiplatvormide kavandatud lõpptulemustele ja mõjule. Selle projekti uudsus seisnes selles, et kuigi on olemas mitmeid häid ülevaateid edukate dialoogiplatvormide loomise eeltingimuste kohta, on vaja konkreetsemat ja üksikasjalikumat analüüsi eri liiki integratsioonialaste dialoogiplatvormide eeliste, puuduste ja edutegurite kohta.

Võrdlev analüüs dialoogiplatvormidest Eestis, Lätis ja Rootsis

3. tööpakett –dialoogiplatvormide piloteerimine

Selle tööpaketi strateegiline eesmärk oli katsetada dialoogiplatvorme, et välja selgitada praegused tugevad ja nõrgad küljed. Selleks korraldati dialoogiüritusi kolmes riigis – Eestis (Tallinnas 15-16.04.13), Rootsis (Södertäljes 29-30.08.13) ja Lätis (Riias 26-27.09.13).

4. tööpakett – suuniste väljatöötamine ja koolitus

Projekt lõppes koolitusseminaridega, mis keskendusid väljatöötatud suuniste ja läbiproovitud dialoogiürituste tulemustele.

Suunised lõimumise dialoogiplatvormide läbiviimiseks

Koolitused toimusid kõikides osalevates riikides – Eestis (Narva-Jõesuus 22.11.13 ja Tallinnas 18.12.13), Rootsis (Södertäljes 14.11.13) ja Lätis (Riias 16.11.13 ja 20.11.13). Koolitustel võisid osaleda ka projektiga mitteseotud partnerid ja teised huvirühmad – näiteks sisserännanute või etniliste vähemuste ühendus, nõuandvad kogud, sisserändega seotud küsimustele keskendunud teadusasutus, st kõik dialoogi huvirühmad. See andis tulevastele dialoogide korraldajatele vajalikud ja kasulikud oskused integratsioonialaste dialoogiplatvormide loomiseks.