Üldeesmärk

Projekti üldeesmärk oli soodustada ühise ruumi kasutamist ja tegevusi, mille raames sisserännanud (sh kolmandate riikide kodanikud) ja etnilised vähemused suhtlevad vastuvõtvaühiskonnaga Läänemere regiooni riikides.

Parim vahend selliseks mõtestatud tegevuseks on dialoogiplatvorm (olgu see siis institutsionaalne või informaalne, mitme toimija vaheline), mis omakorda tugevdab konsultatiivorganite rolli ka kodanikeühiskonna esindatust sisserännanute lõimumise poliitika määratlemisel, rakendamisel ja hindamisel. Projekti käigus toimunud dialoogiüritused võimaldasid osalejatel luua kontakte ja moodustada Läänemere piirkonnas võrgustiku, mis omakorda võimaldab tõhusamalt mõjutada sisserännanute lõimumise teemalises arutelus osalemist, algatades edasisi ühisprojekte nii Läänemere regiooni kui ka Euroopa tasandil.

Konkreetsed eesmärgid

Projektil oli neli konkreetset eesmärki.

  1. Uurida integratsioonialaste dialoogiplatvormide olemasolevaid vorme partnerriikides. See hõlmas lõimumisteemaliste dialoogivajaduste hindamist partnerriikides olemasoleva erialakirjanduse ja personaalsete intervjuude alusel koostatud võrdleva analüüsi põhjal.
  2. Dialoogiplatvormide piloteerimine. Igas partnerriigis keskenduti dialoogiüritusega kas juba olemasolevale platvormile, rõhutades selle konkreetse dialoogiliigi edutegureid, või uut liiki platvormidele, mida asjaomases partnerriigis ei ole varem loodud;
  3. Välja töötada suunised integratsioonialaste dialoogiplatvormide jaoks. Suunised põhinesid dialoogiürituste käigus saadud kogemustel ja ettepanekutel;
  4. Anda dialoogiplatvormide tulevastele korraldajatele vajalikud oskused eduka dialoogiürituse korraldamiseks. See toimus suunistes esitatud ettepanekutel põhinevate koolituste kaudu.